02 مرداد 1403
1403 مرداد 02

جعبه سخت کشویی کد TIDrawer.160.74.56


طول: 160mm
عرض: 74mm
ارتفاع: 56mm
عمق: 45mm
طول داخلی: 150mm
عرض داخلی: 61mm
مشاهده قیمت

هارد باکس استاندارد کد TIL.150.105.85.D80


طول: 150mm
عرض: 105mm
ارتفاع: 85mm
عمق: 80mm
طول داخلی: 139mm
عرض داخلی: 98mm
مشاهده قیمت

جعبه سخت استاندارد کد TI.141.121.56.D50


طول: 141mm
عرض: 121mm
ارتفاع: 56mm
عمق: 50mm
طول داخلی: 130mm
عرض داخلی: 109mm
مشاهده قیمت

هارد باکس مدل استاندارد کد TI.186.96.40.D35


طول: 186mm
عرض: 96mm
ارتفاع: 40mm
عمق: 35mm
طول داخلی: 175mm
عرض داخلی: 85mm
مشاهده قیمت

جعبه سخت با درب بلند کد TIL.191.131.66.D60


طول: 191mm
عرض: 131mm
ارتفاع: 66mm
عمق: 60mm
طول داخلی: 178mm
عرض داخلی: 119mm
مشاهده قیمت

جعبه سخت استاندارد کد TI.245.145.45.D40


طول: 245mm
عرض: 145mm
ارتفاع: 45mm
عمق: 40mm
طول داخلی: 234mm
عرض داخلی: 134mm
مشاهده قیمت

هارد باکس مدل استاندارد دوبل کد TDI.129.129.79.D71


طول: 129mm
عرض: 129mm
ارتفاع: 79mm
عمق: 81mm
طول داخلی: 118mm
عرض داخلی: 118mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کشویی کد TIDrawer.105.105.71.D61-S71


طول: 105mm
عرض: 105mm
ارتفاع: 71mm
عمق: 61mm
طول داخلی: 91mm
عرض داخلی: 91mm
مشاهده قیمت

جعبه دستمال کاغذی کد TL.246.132.86.D81


طول: 246mm
عرض: 132mm
ارتفاع: 86mm
عمق: 81mm
طول داخلی: 234mm
عرض داخلی: 121mm
مشاهده قیمت

جعبه سخت استاندارد با درب بلند کد TL.171.91.76.D71-S69


طول: 171mm
عرض: 91mm
ارتفاع: 76mm
عمق: 71mm
طول داخلی: 160mm
عرض داخلی: 80mm
مشاهده قیمت

هارد باکس مدل استاندارد با درب بلند کد TL.221.72.45.D40


طول: 221mm
عرض: 72mm
ارتفاع: 45mm
عمق: 40mm
طول داخلی: 209mm
عرض داخلی: 61mm
مشاهده قیمت

جعبه سخت استاندارد کد TI.251.151.51.D46


طول: 251mm
عرض: 151mm
ارتفاع: 51mm
عمق: 46mm
طول داخلی: 241mm
عرض داخلی: 141mm
مشاهده قیمت

هارد باکس استاندارد کد TI.240.125.40.D36


طول: 240mm
عرض: 125mm
ارتفاع: 40mm
عمق: 36mm
طول داخلی: 229mm
عرض داخلی: 114mm
مشاهده قیمت

هارد باکس با روکش چرمی کد TI.232.172.28.D22


طول: 232mm
عرض: 172mm
ارتفاع: 28mm
عمق: 22mm
طول داخلی: 221mm
عرض داخلی: 161mm
مشاهده قیمت

جعبه سخت مدل استاندارد کد TI.231.132.35.D30


طول: 231mm
عرض: 132mm
ارتفاع: 35mm
عمق: 30mm
طول داخلی: 219mm
عرض داخلی: 125mm
مشاهده قیمت

هارد باکس با روکش کرافت کد TIL.320.241.35.D31-S66


طول: 320mm
عرض: 241mm
ارتفاع: 35mm
عمق: 31mm
طول داخلی: 308mm
عرض داخلی: 229mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.219.120.50.D45


طول: 219mm
عرض: 120mm
ارتفاع: 50mm
عمق: 45mm
طول داخلی: 209mm
عرض داخلی: 109mm
مشاهده قیمت

جعبه سخت مدل دوبل بلند کد TDL.111.111.60.D50.S87


طول: 111mm
عرض: 111mm
ارتفاع: 60mm
عمق: 50mm
طول داخلی: 102mm
عرض داخلی: 102mm
مشاهده قیمت

جعبه هارد باکس استاندارد کد TI.215.165.35.D30.S68


طول: 215mm
عرض: 165mm
ارتفاع: 35mm
عمق: 30mm
طول داخلی: 204mm
عرض داخلی: 155mm
مشاهده قیمت

هارد باکس با درب بلند کد TIL.152.108.80.D75.S63


طول: 152mm
عرض: 108mm
ارتفاع: 80mm
عمق: 75mm
طول داخلی: 140mm
عرض داخلی: 93mm
مشاهده قیمت

صفحه‌ها