30 مهر 1400
1400 مهر 30

هارد باکس صنعتی بزرگ کد TI.392.196.83.D76


طول: 392mm
عرض: 196mm
ارتفاع: 83mm
عمق: 76mm
طول داخلی: 385mm
عرض داخلی: 185mm
مشاهده قیمت

هارد باکس مدل استاندارد کد TI.170.90.55.D50.S17


طول: 170mm
عرض: 90mm
ارتفاع: 55mm
عمق: 50mm
طول داخلی: 160mm
عرض داخلی: 81mm
مشاهده قیمت

جعبه سخت مدل استاندارد کد TI.164.164.45.D40.S16


طول: 164mm
عرض: 164mm
ارتفاع: 45mm
عمق: 40mm
طول داخلی: 155mm
عرض داخلی: 155mm
مشاهده قیمت

جعبه سخت مدل استاندارد دوبل کد TDI.118.78.38.D30.S13


طول: 118mm
عرض: 78mm
ارتفاع: 38mm
عمق: 30mm
طول داخلی: 100mm
عرض داخلی: 70mm
مشاهده قیمت

جعبه کشویی مدل TIDrawer.90.88.59.D51.S12


طول: 90mm
عرض: 88mm
ارتفاع: 59mm
عمق: 51mm
طول داخلی: 80mm
عرض داخلی: 80mm
مشاهده قیمت

جعبه مژه مصنوعی مدل TIDrawer.115.58.34.D25.S10


طول: 115mm
عرض: 58mm
ارتفاع: 34mm
عمق: 25mm
طول داخلی: 110mm
عرض داخلی: 50mm
مشاهده قیمت

جعبه عطر و ادکلن کد TDIL.58.44.153.D145.S8


طول: 58mm
عرض: 44mm
ارتفاع: 153mm
عمق: 145mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

جعبه سخت مدل استاندارد کد TI.288.218.75.D70.S7


طول: 288mm
عرض: 218mm
ارتفاع: 75mm
عمق: 70mm
طول داخلی: 280mm
عرض داخلی: 210mm
مشاهده قیمت

هارد باکس استاندارد کد TI.228.123.55.D50.S6


طول: 228mm
عرض: 123mm
ارتفاع: 55mm
عمق: 50mm
طول داخلی: 220mm
عرض داخلی: 115mm
مشاهده قیمت

هارد باکس با درب بلند کد TIL.189.119.60.D55.S5


طول: 189mm
عرض: 119mm
ارتفاع: 60mm
عمق: 55mm
طول داخلی: 180mm
عرض داخلی: 110mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.248.89.40.D35.S4


طول: 248mm
عرض: 89mm
ارتفاع: 40mm
عمق: 35mm
طول داخلی: 240mm
عرض داخلی: 80mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کشویی کد TIDrawer.167.167.38.D30.S3


طول: 167mm
عرض: 167mm
ارتفاع: 38mm
عمق: 30mm
طول داخلی: 160mm
عرض داخلی: 160mm
مشاهده قیمت

هارد باکس پاکتی مدل TIDrawer.464.290.112.D100.S1


طول: 464mm
عرض: 290mm
ارتفاع: 112mm
عمق: 100mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

جعبه ساس بند کد T.275.124.35.D121


طول: 275mm
عرض: 124mm
ارتفاع: 35mm
عمق: 121mm
طول داخلی: 269mm
عرض داخلی: 121mm
مشاهده قیمت

جعبه دکمه سردست کد CL.70.50.28.D25.S2


طول: 70mm
عرض: 50mm
ارتفاع: 28mm
عمق: 25mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.257.257.45.D40


طول: 257mm
عرض: 257mm
ارتفاع: 45mm
عمق: 40mm
طول داخلی: 250mm
عرض داخلی: 250mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کوچک کد TI.119.89.25.D20


طول: 119mm
عرض: 89mm
ارتفاع: 25mm
عمق: 20mm
طول داخلی: 110mm
عرض داخلی: 81mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.160.160.157.D150


طول: 160mm
عرض: 160mm
ارتفاع: 157mm
عمق: 150mm
طول داخلی: 150mm
عرض داخلی: 150mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.300.129.25.D20


طول: 300mm
عرض: 129mm
ارتفاع: 25mm
عمق: 20mm
طول داخلی: 290mm
عرض داخلی: 120mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.139.139.25.D20


طول: 139mm
عرض: 139mm
ارتفاع: 25mm
عمق: 20mm
طول داخلی: 130mm
عرض داخلی: 130mm
مشاهده قیمت

صفحه‌ها