30 خرداد 97 | 0 نظرات
حمایت از تولید داخلی یعنی ایجاد اشتغال بیشتر و تولید ثروت بیشتر. تمامی کشورهای پیشرو در دنیا حمایت از تولید داخلی و حمایت از تولید کننده داخلی را از مهم ترین ارکان صنعت خود قرار داده اند. هر چه مردم یک کشور بیشتر حامی تولید کنندگان شان باشند،...
[مطالعه بیشتر]